Chili

Apu Anu Mont (အပု အနုမှုန့်)

Chocolate Bell Chili Powder

160 g

Spiciness Level

Apu Kwe Gyan (အပု ခွဲကြမ်း)

Chocolate Bell Chili flakes

160 g

Spiciness Level

Out Swe Anu Mont
(အောက်ဆွဲ အနုမှုန့်)

Downward Chili Powder

160 g

Spiciness Level

Out Swe Kwe Gyan
(အောက်ဆွဲ ခွဲကြမ်း)

Downward Chili flakes

160 g

Spiciness Level

Moe Htaug Anu Mont
(မိုးထောင် အနုမှုန့်)

Upward Chili Powder

160 g

Spiciness Level

Moe Htaug Kwe Gyan
(မိုးထောင် ခွဲကြမ်း)

Upward Chili flakes

160 g

Spiciness Level

Moe Htaug
(မိုးထောင်အတောင့်)

Upward Chili without stem

160 g

Spiciness Level

Moe Htaug
(မိုးထောင်အတောင့်)

Upward Chili without stem

400 g

Spiciness Level

Chocolate Bell Chili Powder
(အပုအနုမှုန့်)

80 g Can, 80 g Bag, 160 g Can, 160 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Chocolate Bell Chili Powder
(အပုခွဲကြမ်း)

160 g Can, 800 g Bag

Spiciness Level

Downward Chili Powder
(အောက်ဆွဲ အနုမှုန့်)

80 g Bag, 160 g Can, 160 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Downward Chili Flake
(အောက်ဆွဲခွဲကြမ်း)

80 g Bag, 160 g Can, 60 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Moe Htaung Powder
( မိုးထောင်အနုမှုန့် )

160 g Can, 160 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Moe Htaung Flake
(မိုးထောင်ခွဲကြမ်း)

160 g Can, 160 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Roasted Chili Flake
(ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်)

80 g Can, 80 g Bag, 800 g Bag

Spiciness Level

Ginger Powder
(ချင်းမှုန့်)

80 g Can, 80 g Bag, 800 g Bag

Turmeric Powder
(နနွင်းမှုန့်)

80 g Can, 80 g Bag, 800 g Bag

Garlic Powder
(ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်)

80 g Can, 800 g Bag

Onion Powder
(ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်)

80 g Can, 800 g Bag

Lemongrass Powder
(စပါးလင်မှုန့်)

80 g Can, 800 g Bag

Export Quality Chili Without Stem

Hotness 60-80,000 SHU

10-20 Ton per month

Spiciness Level

Export Quality Chili Without Stem

Hotness 20-40,000 SHU

10-20 Ton per month

Spiciness Level

Export Quality Chili Without Stem

Hotness 2-6,000 SHU

10-20 Ton per month

Spiciness Level

Export Quality dried sliced

Ginger

10-20 Ton per month

Export Quality dried

turmeric

10-20 Ton per month

Export Quality dried sliced

Onion

5-10 Ton per month